Bibliographic Detail

Elenkin, A.A., 1938

Reference:
Elenkin, A.A. (1938). Sinezeleniye vodorosli SSSR. Monografiya presnovodnykh i nazemnykh S'yanofiseaye, obnaruzhennykh v predelakh SSSR. Spetsial'naya (sistematicheskaya) chast', vyp. I. I. Chroococcaceae Geitl.; II. Chamaesiphoneae Geitl.; III. Hormogoneae (Geitl.) Elenk.: poryadok Stigonematales Geitl.; poryadok Mastigocladales Elenk.; poryadok Diplonematales Elenk.; poryadok Nostocales (Geitl.) Elenk.: sem. Nostocaceae Elenk., sem. Anabaenaceae Elenk., Aphanizomenonaceae Elenk., sem. Nodulariaceae Elenk., sem. Scytonemataceae (Kütz.) Elenk. pp. 984, 290 figures. Moscow & Leningrad: Izdatel'stvo Akademii Nauk SSSR. [in Russian and Latin]

Publication Date:
21 February 1938

Location:
Moscow & Leningrad

 

Loading names...
Loading distribution...
 
Currently in AlgaeBase: