Bibliographic Detail

Vinogradova, K.L., 1973

Reference:
Vinogradova, K.L. (1973). K anatomii roda Petalonia Derb. et Sol. (Scytosiphonales). Novosti Sistematiki Nizshikh Rastenij Botanicheskij Institut, Akademiya Nauk SSSR 10: 28-31, 2 figs.

Loading names...
Loading distribution...
 
Currently in AlgaeBase: