Bibliographic Detail

Korshikov, A.A., 1953

Reference:
Korshikov, A.A. (1953). Viznachnik prisnovodnihk vodorostey Ukrainsykoi RSR. Pidklas Protokokovi (Protococcineae). Bakuol'ni (Vacuolales) ta Protokokovi (Protococcales) [The Freshwater Algae of the Ukrainian SSR. Sub-Class Protococcineae. Vacuolales and Protococcales]. Vol. 5 pp. 439, 421 figures. Kyiv: Akademyy Nauk Ukrayins'koy RSR. [in Ukrainian]

Publication Date:
1953

Location:
Kyiv

Notes:
English translation by Lund, J.W.G. & Tylka, W., 1987. Also translated as Vyznachnyk prïsnovodnykh vodorostei ukraïnskoï RSR.

 

Loading names...
Loading distribution...
 
Currently in AlgaeBase: