Bibliographic Detail

Korshikov, A.A., 1953

Reference:
Korshikov, A.A. (1953). Viznachnik prisnovodnihk vodorostey Ukrainsykoi RSR [Vyp] V. Pidklas Protokokovi (Protococcineae). Bakuol'ni (Vacuolales) ta Protokokovi (Protococcales) [The Freshwater Algae of the Ukrainian SSR. V. Sub-Class Protococcineae. Vacuolales and Protococcales]. pp. 1-439. Kyiv: Akad. NAUK URSR.

Location:
Kyiv

Notes:
English translation by Lund, J.W.G. & Tylka, W., 1987. Also translated as Vyznachnyk prïsnovodnykh vodorostei ukraïnskoï RSR.

 

Loading names...
Loading distribution...
 
Currently in AlgaeBase: