Bibliographic Detail

Bukhtiyarova, L.N., 1995

Reference:
Bukhtiyarova, L.N. (1995). Novye taksonomischeskie kombinatsii diatomovykh vodoroslei (Bacillariophyta). [New taxonomic combinations of diatoms (Bacillariophyta)]. Algologia 5(4): 417-424. [in Russian]

 

Loading names...
Loading distribution...
 
Currently in AlgaeBase: