Bibliographic Detail

Perestenko, L.P., 1978

Reference:
Perestenko, L.P. (1978). O vidakh roda Callophyllis Kütz. (Kallymeniaceae, Rhodophyta) v moriakh Dalneho Vostoka [About species of the genus Callophyllis Kütz. (Kallymeniaceae, Rhodophyta) in the seas of the Far East]. Novosti Sistematiki Nizshykh Rasteniy 15: 33-41, figs 1-5.

Loading names...
Loading distribution...
 
Currently in AlgaeBase: