Bibliographic Detail

Proshkina-Lavrenko, A.I. (Ed.), 1949

Reference:
Proshkina-Lavrenko, A.I. (Ed.) (1949). Diatomovyi Analiz. Opredelitel' iskopaemykh i sovremennykh diatomikh vodorosleyi. Poryadok Centrales i Mediales [Diatom Analysis. Manual for identification of fossil and modern diatoms. Orders Centrales and Mediales]. Vol. 2 pp. 238, 101 plates. Moscow & Leningrad: Gosudarstvennoye Izdatel'stvo Geologicheskoy Literatury. [in Russian]

Publication Date:
Dec 7 1949 [INA]

Location:
Moscow & Leningrad

 

Loading names...
Loading distribution...
 
Currently in AlgaeBase: