Prasiola fluviatilis (Sommerfelt) Areschoug ex Lagerstedt 1869

Publication Details
Prasiola fluviatilis (Sommerfelt) Areschoug ex Lagerstedt 1869: 28

Published in: Lagerstedt, N.G.W. (1869). Om algslägtet Prasiola. Försök till en Monographi. Akademisk Afhandling, som med Vidtberömda Filosofiska Fakultetens i Upsala samtycke för Filosofiska Gradens erhållande till offentlig granskning framställes. pp. 1-42, 1 pl (figs 1-4). Upsala: W. Schultz' Boktryckeri.

Request PDF

Publication date: 18 May 1969

Type Species
The type species (holotype) of the genus Prasiola is Prasiola crispa (Lightfoot) Kützing.

Status of Name
This name is of an entity that is currently accepted taxonomically.

Basionym
Ulva fluviatilis Sommerfelt

Type Information
Type locality: "Til Leerdalsören kom jeg tilbage den 8 Aug. Jeg lagde denne Gang ifaer Maerke til: ... og i Elven ovenfor Praeftegaarden en nye Art Ulva" [Leerdalsören, Bergen, Norway]; (Sommerfelt 1828: 28)

General Environment
This is a freshwater species.

Created: 19 February 1999 by M.D. Guiry.

Last updated: 14 September 2021

Verification of Data
Users are responsible for verifying the accuracy of information before use, as noted on the website Content page.

Loading synonyms...
Loading notes...
Loading common names...
Loading distribution...
Loading references...
Loading bibliographical references...
Loading culture providers...

Linking to this page: https://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=17470

Citing AlgaeBase
Cite this record as:
G.M. Guiry in Guiry, M.D. & Guiry, G.M. 14 September 2021. AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. https://www.algaebase.org; searched on 11 August 2022

 
Currently in AlgaeBase: